Навчальний процес

 

3.1. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

 

3.2. Робочий навчальний план закладу затверджується відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації.

 

3.3. Заклад забезпечує відповідність рівня дошкільної, початкової, базової та загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

 

3.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань у кожному підрозділі навчально-виховного комплексу та на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

 

3.5. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". «Про дошкільну освіту» та даного статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

 

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

 

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

 

3.8. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

3.9. Навчальний рік у шкільному підрозділі закладу починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік у дошкільному підрозділі закладу починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня по 1 липня з дотриманням структури навчального року.

 

3.10. Згідно з наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, робочими навчальними планами структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи, канікули) встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації.

У випадках екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладів, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

 

3.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

У закладі передбачено проведення одночасно канікул для вихованців дошкільного підрозділу та учнів шкільного підрозділу.

У закладі передбачено проведення додаткових канікул для учнів 1-х класів тривалістю 5 днів.

3.12. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації та державною санітарно-епідеміологічною службою.

 

3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

 

3.14. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

 

3.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроку) - 20 хвилин.

 

3.16. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу, погоджується з профспілковим комітетом та органами санітарно-епідеміологічної служби Чугуївського району.

 

3.17. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

 

3.18. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 

3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

(ІІІ розділ статуту Леб'язького навчальоно-виховного комплексу)